December 21st, 2016

пишу

Арфомания

пишу

Арфомания

Portrait de la famille Villers, 1790 Jean Bernard Duvivier:

Portrait de la famille Villers, 1790 Jean Bernard Duvivier
https://ru.pinterest.com/pin/510243832767319192/Follower of Marguerite Gérard - Elegant figures making music in an interior
https://ru.pinterest.com/pin/390194755200138110/Ettore Simonetti (1857 - 1909) - The recital
https://ru.pinterest.com/pin/390194755200131653/Lucius Rossi (1846-1913)
https://ru.pinterest.com/pin/390194755200131619/